Digicomp/Chroma Key

updated 03/10/2019

Rosco Chroma Key Green Paint 0.946L 150057110032

Rosco Chroma Key Green Paint 0.946L 150057110032

 in stock

Price: 23.25 (27.90 Including VAT at 20%)

Rosco Chroma Key Blue Paint 0.946L 150057100032

Rosco Chroma Key Blue Paint 0.946L 150057100032

Price: 23.25 (27.90 Including VAT at 20%)

Rosco Chroma Key Green Paint 3.79L 57111

Rosco Chroma Key Green Paint 3.79L 57111

Price: 71.00 (85.20 Including VAT at 20%)

Rosco Chroma Key Blue Paint 3.79L 57101

Rosco Chroma Key Blue Paint 3.79L 57101

Price: 71.00 (85.20 Including VAT at 20%)

Rosco Digicomp Green Paint 3.79L 150057510128

Rosco Digicomp Green Paint 3.79L 150057510128

Price: 110.00 (132.00 Including VAT at 20%)

Rosco Digicomp Blue Paint 3.79L 150057500128

Rosco Digicomp Blue Paint 3.79L 150057500128

Price: 84.70 (101.64 Including VAT at 20%)

Rosco Digicomp Blue Paint 18.95L 150057500640

Rosco Digicomp Blue Paint 18.95L 150057500640

Price: 386.00 (463.20 Including VAT at 20%)

Rosco Digicomp Green Paint 18.95L 150057510640

Rosco Digicomp Green Paint 18.95L 150057510640

Price: 493.00 (591.60 Including VAT at 20%)

Rosco Chroma Green Fabric 2420008 (per metre)

Rosco Chroma Green Fabric 2420008 (per metre)

Price: 25.00 (30.00 Including VAT at 20%)

Rosco Chroma Blue Fabric 2420004 (per metre)

Rosco Chroma Blue Fabric 2420004 (per metre)

Price: 25.00 (30.00 Including VAT at 20%)

Rosco Chroma Key Blue Paint 18.95L 57105

Rosco Chroma Key Blue Paint 18.95L 57105

Price: 350.00 (420.00 Including VAT at 20%)

Rosco Chroma Key Green Paint 18.95L 57115

Rosco Chroma Key Green Paint 18.95L 57115

Price: 350.00 (420.00 Including VAT at 20%)